พุธ, 29 มิถุนายน 2022
Home


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


หลักสูตร “คี้มึ้งตุ่งกะ ไท่กง-ขงเม้ง (ภพฟ้า ภพดิน)”


วิชา “คี้มึ้งตุ่งกะ” เป็นหลักวิชาฤกษ์ยามที่ปรมาจารย์ผู้แตกฉานในระบบวิชาโหราศาสตร์จีนได้ใช้งาน และสั่งสอนสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรมาจารย์ขงเม้ง เป็นผู้นำวิชาไปประยุกต์ใช้ในการสงครามจนเป็นที่รู้จักคุ้นเคยสำหรับผู้ศึกษาพงศาวดารจีน “สามก๊ก” จากหลักฐานดังกล่าว ปรากฏว่า ปรมาจารย์ขงเม้ง ได้ศึกษา และบรรลุวิชาฤกษ์ยามชั้นสูง 3 ระบบ อันได้แก่


- วิชาไท่อิก(ไท่อิกซิ้งเสี่ยว)
***Sages กำลังจะเปิดสอนปลายปี 2562


- วิชาไต่ลักหยิ่ม(ลักหยิ่มซิ้งเสี่ยว)
***Sages เปิดสอนตั้งแต่ปี 2556


- วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ(ไท่กงคี้มึ้ง-ขงเม้งคี้มึ้ง)
***Sages เปิดสอนตั้งแต่ปี 2556


วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ แบ่งออกเป็น 2 ภพ คือ ภพฟ้า และภพดิน


ภพฟ้า (สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น) สามารถทำนายปฏิกิริยาของเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว อากาศร้อนจัด หรือ เย็นจัด ลมพายุ เมฆหมอก และปฏิกิริยาของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ


ภพดิน (สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) สามารถทำนายเหตุการณ์ดี-ร้าย ผิดหวัง สมหวัง มีปากเสียง บาดหมาง หลอกลวง มีเคราะห์ มีโชคลาภ เกิดอุบัติเหตุ พ่ายแพ้-ชนะ อุปสรรค และความสำเร็จ


เหตุการณ์ดังที่กล่าวในข้างต้นจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลมุ่งหน้าไปยังทิศนั้นๆ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ จึงทำให้วิชาคี้มึ้งตุ่งกะเป็นระบบวิชาฤกษ์ยามที่ทรงประสิทธิภาพสูงส่ง


นอกจากนั้นแล้ว วิชาคี้มึ้งตุ่งกะแบบ 8 ทิศทาง ยังแบ่งแยกออกเป็น 2 ระบบวิชา ดังนี้


1. คี้มึ้งระบบขงเม้ง ประกอบด้วย
- ขงเม้งคี้มึ้งภพดิน
- ขงเม้งคี้มึ้งภพฟ้า
ใช้สำหรับวิเคราะห์ และทำนายเหตุการณ์ต่างๆ (ขงเม้งแจงเหตุ)


2. คี้มึ้งระบบเกียงไท่กง ประกอบด้วย
- ไท่กงคี้มึ้งภพดิน
- ไท่กงคี้มึ้งภพฟ้า
ใช้สำหรับกระทำการ และกำหนดทิศทาง (ไท่กงแจงผล)


หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา

  • Intro คี้มึ้งตุ่งกะ 2 ระบบ 2 ภพ
  • ความรู้พื้นฐานก่อนศึกษาระบบคี้มึ้ง
  • โซยทีโป๊ยข่วย
  • อ่าวทีโป๊ยข่วย
  • ธาตุของทิศทั้ง 8
  • หลกจือ
  • ดาว 9 ดวง
  • อิมเก็ก เอี้ยงเก็ก
  • ลักกะคงบ๊วง ฮู้ซิ่ว ซำคี้ ลักงี้ ติ๊กสิ้ว
  • 9 อิม 9 เอี้ยง
  • ดาวซำคี้ ดาวลักหงี้
  • ปฏิกิริยาดี-ร้ายของดาวซำคี้ เมื่อไปสู่ยังทิศทางต่างๆ
  • การเดินดาวซำคี้วงดิน
  • ซำคี้วงฟ้าเอี้ยง 9 เก็ก
  • ซำคี้วงฟ้าอิม 9 เก็ก

  • การเดินภพดินของคี้มึ้งระบบขงเม้ง
    (ใช้สำหรับวิเคราะห์ และทำนายเหตุการณ์ต่างๆ)

  • 24 สารท และ การเดินของเก็กของภพดิน
  • 1 สารท 3 ช่วงย่อย เท่ากับ 72 สารทของภพดิน
  • วิธีการเดินซำคี้วงฟ้า
  • ปฏิกิริยาของดาวซำคี้วงดิน และซำคี้วงฟ้า
  • โป๊ยมึ้ง 8 ประตู
  •    - ไคมึ้ง(ประตู)

       - แซมึ้ง

       - ฮิวมึ้ง

       - เก้งมึ้ง

       - โต๋วมึ้ง

       - ซี่มึ้ง

       - เซียมึ้ง

       - เกียมึ้ง

  • 8 ประตูเอี้ยงตุ้ง
  • 8 ประตูอิมตุ้ง
  • วิธีการเดินดาวซำคี้ ลักงี้ วงดิน และวงฟ้า
  • วิธีการเดินประตูไปสู่ยังทิศต่างๆ
  • การยืมพลังของเก็ก
  • ธาตุของ 8 ประตู/การแปลงธาตุของ 8 ประตู
  • ความแข็งแรง และอ่อนแอ ของทั้ง 8 ประตู
  • ความดี-ร้ายของทั้ง 8 ประตู ความหมาย และการใช้งานของแต่ละประตู
  • 8 ประตูดี-ร้าย
  • กิวแช ดาว 9 ดวง
  •    - เทียนพ้ง

       - เทียนหย่วย

       - เทียนหยิม

       - เทียนชง

       - เทียนเอ็ง

       - เทียนเถียว

       - เทียนซิม

       - เทียนคิ้ม

       - เทียนหู

  • กิวแช 9 เอี้ยง
  • กิวแช 9 อิม
  • ธาตุของดาว 9 ดวง
  • วิธีการเดินดาว 9 ดวง ไปสู่ยังทิศต่างๆ
  • ความแข็งแรง และอ่อนแอ ของดาวทั้ง 9 ดวง
  • ความดี-ร้ายของดาวทั้ง 9 ดวง ความหมาย และการใช้งานของแต่ละดาว
  • โป๊ยซิ้ง 8 เทพ
  •    - เทพฮู้

       - เทพจั๊ว

       - เทพอิม

       - เทพฮะ

       - เทพตั้ง

       - เทพเฉียก

       - เทพตี่

       - เทพเทียง

  • โป๊ยซิ้ง 9 เอี้ยง
  • โป๊ยซิ้ง 9 อิม
  • ธาตุของ 8 ดาวเทพ
  • วิธีการเดิน 8 ดาวเทพ ไปสู่ยังทิศต่างๆ
  • ความแข็งแรง และอ่อนแอ ของเทพทั้ง 8
  • ความดี-ร้ายของเทพทั้ง 8 ความหมาย และการใช้งานของแต่ละเทพ
  • วิธีการเดินผังคี้มึ้งตุ่งกะภพดินเก็กปี
  • วิธีการเดินผังคี้มึ้งตุ่งกะภพดินเก็กเดือน
  • วิธีการเดินผังคี้มึ้งตุ่งกะภพดินเก็กวัน
  • วิธีการเดินผังคี้มึ้งตุ่งกะภพดินเก็กเวลา
  • การวิเคราะห์เก็กดี-ร้าย/องค์ประกอบของเก็กดี-ร้าย
  • วิธีการทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า(เคล็ดทงปี่)
  • รูปดวงของบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับวิชาคี้มึ้งตุ่งกะ(เคล็ดทงปี่)
  • กฏข้อห้ามของแต่ละเก็ก(เคล็ดทงปี่)
  • กฏการพิจารณาผังภพดิน ว่าเก็กในลักษณะใดจะส่งผลจริงเมื่อทำนาย เก็กในลักษณะใดจะไม่ส่งผลแท้จริงเมื่อทำนาย(เคล็ดทงปี่)
  • เก็กฟ้าเชื่อมเก็กดิน(เคล็ดทงปี่)
  • การทำนายแบบจับคู่การเดินพลังหน้า หลัง ซ้าย ขวา หน้าซ้าย หน้าขวา หลังซ้าย หลังขวา หน้าหลัง(เคล็ดทงปี่)
  • การอ่านผลของเก็กปี เก็กเดือน เก็กวัน เก็กยาม เก็กดวง(เคล็ดทงปี่)
  • การเดินพลังของ 12 นักษัตรใน 9 วัง เพื่อพิจารณาตำแหน่งดีร้าย(เคล็ดทงปี่)
  • การเดินพลังของ 8 ดาวเทพ ตามพลัง 12 นักษัตร เพื่อพิจารณาตำแหน่งดีร้าย(เคล็ดทงปี่)
  • ผังสำเร็จรูปของเก็กต่างๆ ของขงเม้งคี้มึ้งภพดิน เพื่อนำไปใช้งาน
  • การเดินภพฟ้าของคี้มึ้งระบบขงเม้ง

  • 24 สารท และ การเดินของเก็กของภพฟ้า
  • 1 สารท 3 ช่วงย่อย เท่ากับ 72 สารทของภพฟ้า
  • วิธีการเดินเก็กปีของภพฟ้า(เคล็ดทงปี่)
  • วิธีการเดินเก็กเดือนของภพฟ้า(เคล็ดทงปี่)
  • วิธีการเดินเก็กวันของภพฟ้า(เคล็ดทงปี่)
  • วิธีการเดินเก็กเวลาของภพฟ้า(เคล็ดทงปี่)
  • ซำคี้ ลักงี้ ของภพฟ้าที่แปรเปลี่ยนจากภพดิน
  • 8 ประตูของภพฟ้าที่แปรเปลี่ยนจากภพดิน
  • 8 ดาวเทพของภพฟ้าที่แปรเปลี่ยนจากภพดิน
  • ดาว 9 ดวงของภพฟ้าที่แปรเปลี่ยนจากภพดิน
  • การทำนายปรากฏการณ์ต่างๆ จากเก็กภพฟ้า เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ลม พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ดินถล่ม ลมพัด พฤติกรรมของธรรมชาติ ฯลฯ

  • การเดินภพดินของคี้มึ้งระบบไท่กง(เคล็ดทงปี่)
    ใช้สำหรับกระทำการ และกำหนดทิศทาง(เกี่ยวกับมนุษย์และพลังงานของดิน)

  • 24 สารท และ การเดินของเก็กของไท่กงคี้มึ้ง ซึ่งแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง
  • 1 สารท 3 ช่วงย่อย เท่ากับ 72 สารทของไท่กงคี้มึ้ง ซึ่งไปประจำยังทิศทาง
  • ซำคี้ตี่ปั๊วของภพดินในไท่กงคี้มึ้ง ซึ่งแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง
  • ซำคี้เทียงปั๊วของภพดินในไท่กงคี้มึ้ง ซึ่งแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง
  • การเดิน 9 ประตูของภพดินในไท่กงคี้มึ้ง จะแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง ซึ่งมีเพียง 8 ประตู
  • การเดิน 9 ดาวเทพของภพดินในไท่กงคี้มึ้ง จะแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง ซึ่งมีเพียง 8 ดาวเทพ
  • การกำหนดทิศทางของภพดินไท่กงคี้มึ้ง เพื่อนำไปใช้ประกอบฤกษ์ยาม
  • ผังสำเร็จรูปของเก็กต่างๆ ของไท่กงคี้มึ้งภพดิน เพื่อนำไปใช้งาน
  • การเดินภพฟ้าของคี้มึ้งระบบไท่กง(เคล็ดทงปี่)
    ใช้สำหรับกระทำการ และกำหนดทิศทาง(เกี่ยวกับเทพเจ้าและพลังงานของฟ้า)

  • ซำคี้ตี่ปั๊วของภพฟ้าในไท่กงคี้มึ้ง ซึ่งแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง
  • ซำคี้เทียงปั๊วของภพฟ้าในไท่กงคี้มึ้ง ซึ่งแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง
  • การเดิน 9 ประตูของภพฟ้าในไท่กงคี้มึ้ง จะแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง ซึ่งมีเพียง 8 ประตู
  • การเดิน 9 ดาวเทพของภพฟ้าในไท่กงคี้มึ้ง จะแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง ซึ่งมีเพียง 8 ดาวเทพ
  • การกำหนดทิศทางของภพฟ้าไท่กงคี้มึ้ง เพื่อนำไปใช้ประกอบฤกษ์ยาม
  • ผังสำเร็จรูปของเก็กต่างๆ ของไท่กงคี้มึ้งภพฟ้า เพื่อนำไปใช้งาน

  • เรียนรู้วิธีสรุปการใช้งานในวิชาคี้มึ้งสำหรับการทำนาย
  • การเลือกช่วงเวลามงคลโดยใช้วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ(ขงเม้งคี้มึ้ง)
  • กฏการกำหนดทิศทางในการใช้วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ(ไท่กงคี้มึ้ง)
  • การใช้คี้มึ้งประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน(ไท่กงคี้มึ้ง ผสานขงเม้งคี้มึ้ง)
  • การใช้คี้มึ้งในการกระตุ้นดวงชะตาให้ดีขึ้น(ไท่กงคี้มึ้ง ผสานขงเม้งคี้มึ้ง)
  • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการเปิดกิจการ
  • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการขอความช่วยเหลือ
  • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการติดต่อเจรจาธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จ
  • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการขอพรเทพเจ้า
  • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการตั้งประตู
  • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการซ่อมแซม
  • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการเสี่ยงโชค
  • ฯลฯอัตราค่าศึกษา: กรุณาติดต่อสอบถาม


ระยะเวลาในการศึกษา: 12 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น. (ระยะเวลาในการศึกษาอาจเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของนักศึกษา)


อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง


สิ่งที่จะต้องนำมาในการเรียนครั้งแรก:

- ส้มสีทอง จำนวน 8 ใบ

- ใบชาอย่างดี 1 ห่อ

- ค่าลงทะเบียนเรียนใส่ซองสีแดง


หมายเหตุ

  • ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าสาบานต่อรูปสลักของปรมาจารย์ ห้ามไม่ให้เผยแพร่ หรือ สั่งสอนแก่บุคคลอื่น

  • ผู้เข้าศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการเดินดาว เพราะต้องศึกษาวิธีการเดินเก็ก การเดินดาว และศึกษาอักษรจีนที่เกี่ยวข้องกับหลักวิชา (มีเอกสารให้ดาวน์โหลด)
    [ดาวน์โหลดแบบฝึกเขียนอักษรจีน >>> คลิ๊กที่นี่]


ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7