พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2020
Home ประเทศจีนโดยสังเขป


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ประเทศจีนโดยสังเขป


ประวัติศาสตร์จีน


ประวัติศาสตร์จีน หากกำหนดโดยหลักฐานทางลายลักษณ์อักษร สามารถนับย้อนกลับไปสามพันกว่าปีโน่น แต่ถ้ายึดตามหลักฐานที่ค้นพบโดยนักโบราณคดีสมัยใหม่ ได้พบหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเจริญของจีนโบราณในช่วงเวลาระหว่าง 2000-2500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำเหลือง (ฮวงโห) ความต่อเนื่องในการอพยพเคลื่อนย้าย ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งปรัชญา การเขียน ศิลปะ การเมือง ก่อรูปเป็นอารยะแห่งความเจริญของประชาชาติจีน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะในสังคมโลก


การบันทึกประวัติศาสตร์จีนในสมัยก่อน ผู้บันทึกมักจะเป็นนักปราชญ์ในราชสำนัก เพื่อเป็นแนวทางการเมืองการปกครอง การบันทึกประวัติศาสตร์ในลักษณะนี้ดำเนินไปจนถึงศตวรรษที่ 20 เนื่องจาก ประวัติศาสตร์จีนมีอายุยาวนาน และ ในแต่ละยุคก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน เพื่อความไม่สับสนในการศึกษาประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค จึงขอแ่บ่งประวัติศาสตร์จีนเป็นแต่ละยุค แต่ละราชวงศ์ นับตั้งแต่ยุคโบราณ จนถึงยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ประเทศจีนยุคใหม่ คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


ลำดับ
ราชวงศ์ของจีน
ช่วงเวลา
1
ยุคโบราณ
1.1
3 กษัตริย์ 5 ราชา
3500-2100 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
1.2
ราชวงศ์เซี่ย
2100-1600 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
1.3
ราชวงศ์ซาง
1600-1046 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
1.4
ราชวงศ์โจวตะวันตก
1046-771 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
ราชวงศ์โจวตะวันออก หรือ ยุคชุนชิว
770-476 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
1.5
ยุคจ้านกว๋อ หรือ ยุคเลียดก๊ก
475-221 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
2
สมัยราชวงศ์
2.1
ราชวงศ์ฉิน
221-206 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
2.2
ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
206 ปี ก่อนคริสต์ศักราช - ค.ศ. 9
2.3
ราชวงศ์ซิน
ค.ศ. 9-23
2.4
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ค.ศ. 23-220
2.5
ยุคสามก๊ก
ค.ศ. 220-280
2.6
ราชวงศ์จิ้นตะวันตก
ค.ศ. 265-317
2.7
ราชวงศ์จิ้นตะวันออก
ค.ศ. 317-420
2.8
ราชวงศ์เหนือใต้
ค.ศ. 420-581
2.9
ราชวงศ์สุย
ค.ศ. 581-618
2.10
ราชวงศ์ถัง
ค.ศ. 618-907
2.11
ยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร
ค.ศ. 907-960
2.12
ราชวงศ์ซ่ง
ค.ศ. 960-1279
2.13
ราชวงศ์หยวน
ค.ศ. 1279-1368
2.14
ราชวงศ์หมิง
ค.ศ. 1368-1644
2.15
ราชวงศ์ชิง
ค.ศ. 1644-1912
3
จีนยุคใหม่
3.1
ยุคสาธารณรัฐจีน
ค.ศ. 1912-1949
3.2
ยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค.ศ. 1949-ปัจจุบัน

ราชวงศ์เซี่ย
[Xia Dynasty]
ราชวงศ์ซาง
[Shang Dynasty]


ราชวงศ์โจวตะวันตก
[Western Zhou Dynasty]
ราชวงศ์โจวตะวันออก (ยุคชุนชิว)
[Eastern Zhou Dynasty]


ยุคจ้านกว๋อ (ยุคเลียดก๊ก)
[Warring States Period]
ราชวงศ์ฉิน
[Qin Dynasty]