พฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2024
Home ประเทศจีนโดยสังเขป


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ประเทศจีนโดยสังเขป


ประวัติศาสตร์จีน


ประวัติศาสตร์จีน หากกำหนดโดยหลักฐานทางลายลักษณ์อักษร สามารถนับย้อนกลับไปสามพันกว่าปีโน่น แต่ถ้ายึดตามหลักฐานที่ค้นพบโดยนักโบราณคดีสมัยใหม่ ได้พบหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเจริญของจีนโบราณในช่วงเวลาระหว่าง 2000-2500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำเหลือง (ฮวงโห) ความต่อเนื่องในการอพยพเคลื่อนย้าย ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งปรัชญา การเขียน ศิลปะ การเมือง ก่อรูปเป็นอารยะแห่งความเจริญของประชาชาติจีน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะในสังคมโลก


การบันทึกประวัติศาสตร์จีนในสมัยก่อน ผู้บันทึกมักจะเป็นนักปราชญ์ในราชสำนัก เพื่อเป็นแนวทางการเมืองการปกครอง การบันทึกประวัติศาสตร์ในลักษณะนี้ดำเนินไปจนถึงศตวรรษที่ 20 เนื่องจาก ประวัติศาสตร์จีนมีอายุยาวนาน และ ในแต่ละยุคก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน เพื่อความไม่สับสนในการศึกษาประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค จึงขอแ่บ่งประวัติศาสตร์จีนเป็นแต่ละยุค แต่ละราชวงศ์ นับตั้งแต่ยุคโบราณ จนถึงยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ประเทศจีนยุคใหม่ คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


ลำดับ
ราชวงศ์ของจีน
ช่วงเวลา
1
ยุคโบราณ
1.1
3 กษัตริย์ 5 ราชา
3500-2100 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
1.2
ราชวงศ์เซี่ย
2100-1600 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
1.3
ราชวงศ์ซาง
1600-1046 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
1.4
ราชวงศ์โจวตะวันตก
1046-771 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
ราชวงศ์โจวตะวันออก หรือ ยุคชุนชิว
770-476 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
1.5
ยุคจ้านกว๋อ หรือ ยุคเลียดก๊ก
475-221 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
2
สมัยราชวงศ์
2.1
ราชวงศ์ฉิน
221-206 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
2.2
ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
206 ปี ก่อนคริสต์ศักราช - ค.ศ. 9
2.3
ราชวงศ์ซิน
ค.ศ. 9-23
2.4
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ค.ศ. 23-220
2.5
ยุคสามก๊ก
ค.ศ. 220-280
2.6
ราชวงศ์จิ้นตะวันตก
ค.ศ. 265-317
2.7
ราชวงศ์จิ้นตะวันออก
ค.ศ. 317-420
2.8
ราชวงศ์เหนือใต้
ค.ศ. 420-581
2.9
ราชวงศ์สุย
ค.ศ. 581-618
2.10
ราชวงศ์ถัง
ค.ศ. 618-907
2.11
ยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร
ค.ศ. 907-960
2.12
ราชวงศ์ซ่ง
ค.ศ. 960-1279
2.13
ราชวงศ์หยวน
ค.ศ. 1279-1368
2.14
ราชวงศ์หมิง
ค.ศ. 1368-1644
2.15
ราชวงศ์ชิง
ค.ศ. 1644-1912
3
จีนยุคใหม่
3.1
ยุคสาธารณรัฐจีน
ค.ศ. 1912-1949
3.2
ยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค.ศ. 1949-ปัจจุบัน

ราชวงศ์เซี่ย
[Xia Dynasty]
ราชวงศ์ซาง
[Shang Dynasty]


ราชวงศ์โจวตะวันตก
[Western Zhou Dynasty]
ราชวงศ์โจวตะวันออก (ยุคชุนชิว)
[Eastern Zhou Dynasty]


ยุคจ้านกว๋อ (ยุคเลียดก๊ก)
[Warring States Period]
ราชวงศ์ฉิน
[Qin Dynasty]


ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
[Western Han Dynasty]
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
[Eastern Han Dynasty]


ยุคสามก๊ก
[Three Kingdoms Period]
ราชวงศ์จิ้นตะวันตก
[Western Jin Dynasty]


ราชวงศ์สุย
[Sui Dynasty]
ราชวงศ์ถัง
[Tang Dynasty]


ราชวงศ์ซ่ง
[Song Dynasty]
ราชวงศ์หยวน
[Yuan Dynasty]


ราชวงศ์หมิง
[Ming Dynasty]
ราชวงศ์ชิง
[Qing Dynasty]


ยุคสาธารณรัฐจีน
[Republic of China]
ยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน
[People's Republic of China]ประวัติศาสตร์โดยย่อ


ระยะเวลา
เหตุการณ์สำคัญ
551 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
ขงจื้อถือกำเนิด
463 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
เริ่มต้นยุคสงครามระหว่างแคว้น
214 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
ก่อสร้างกำแพงเมืองจีนสำเร็จ
206 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่น
140 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
ลัทธิขงจื้อแผ่คลุมไปทั่วราชอาณาจักร
กลาง ค.ศ. 65
ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศจีน
ค.ศ. 220
สิ้นสุดราชวงศ์ฮั่น จีนแบ่งออกเป็น 3 แคว้น เข้าสู่ยุคสามก๊ก
กลาง ค.ศ. 250
การดื่มชาเริ่มแพร่หลายในจีน
ค.ศ. 694
ศาสนาพุทธถูกสั่งให้หยุดเผยแพร่ ถูกมองเป็นเหมือนศาสนาต่างชาติ
ค.ศ. 763
ชาวทิเบตรุกจีนและยึดเมืองฉางอันในเวลาอันสั้น
ค.ศ. 906
ราชวงศ์ถังล่มสลาย จีนถูกแบ่งแยกเข้าสู่ยุคสิบก๊กห้าราชวงศ์
กลาง ค.ศ. 901
ตั๋วเงินถูกใช้ครั้งแรกในจีน
ค.ศ. 975
กษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ซ้อง รวบรวมจีนให้เป็นหนึ่งเดียว
ค.ศ. 1194
เกิดน้ำท่วมใหญ่ทำให้เกิดการเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำเหลือง
ค.ศ. 1234
มองโกลชนะสงครามทางเหนือของจีน พร้อมกับล้มล้างราชวงศ์จิน
ค.ศ. 1403
มีการล่องสำเภาครั้งยิ่งใหญ่จากจีนไปอินเดียและแอฟริกาตะวันออก
ค.ศ. 1412
สร้างกำแพงเมืองจีนใหม่
ค.ศ. 1421
ราชวงศ์หมิงย้ายเมืองหลวงมาที่ปักกิ่ง
ค.ศ. 1683
แมนจูยึดไต้หวันได้ และถือว่ามีชัยเหนือจีนทั้งหมด
ค.ศ. 1839
สงครามฝิ่นครั้งแรก
ค.ศ. 1842
สนธิสัญญานานกิง เกาะฮ่องกงถูกอังกฤษเช่า ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ถูกเปิด
ค.ศ. 1851-1864
เกิดปฏิวัติในกรุงไทเป มีการฆ่ากันตายราว 20-40 ล้านคน
ค.ศ. 1857
สงครามฝิ่นครั้งที่สอง
ค.ศ. 1860
อังกฤษกับฝรั่งเศษบุกเข้าปักกิ่ง และเข้าทำลายพระราชวังฤดูร้อน
ค.ศ. 1862
ซูสีไทเฮาควบคุมการบริหารของราชสำนักชิง
ค.ศ. 1895
ไต้หวันถูกยกให้กับญี่ปุ่น
ค.ศ. 1908
ซูสีไทเฮาสวรรคต จักรพรรดิปูยี ขึ้นครองราชย์
ค.ศ. 1911
กลุ่มของซุนยัดเซ็น ทำการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์ชิง
ค.ศ. 1912
หยวนซื่อไข่ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน
ค.ศ. 1914
สงครามโลกครั้งที่ 1 ญี่ปุ่นโจมตีเยอรมนีและยึดเมืองจิงเถา
ค.ศ. 1917
จีนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1
ค.ศ. 1921
มีการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งแรก
ค.ศ. 1925
ซุนยัดเซ็นเสียชีวิต เจียงไคเช็คขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งแทน
ค.ศ. 1934
ปูยีกลับมาเป็นจักรพรรดิอีกครั้ง โดยอยู่ภายใต้การกำกับของญี่ปุ่น
ค.ศ. 1937
เกิดสงครามระหว่างญี่ปุ่นและจีน
ค.ศ. 1949
เปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค.ศ. 1964
จีนทดลองระเบิดปรมาณูลูกแรก
ค.ศ. 1971
จีนเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ แทนที่ไต้หวัน
ค.ศ. 1989
ปราบปรามการเรียกร้องประชาธิปไตยที่กรุงปักกิ่ง
ค.ศ. 1997
เติ้งเสี่ยวผิง เสียชีวิต, อังกฤษส่งคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีน
ค.ศ. 1999
โปรตุเกสคืนมาเก๊าให้กับจีน


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7