จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Home นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


วิธีการสังเกตซินแสแท้จริง และ ซินแสกำมะลอเมื่อได้รับการร้องขอให้เขียนบทความอธิบายถึงวิธีการสังเกตซินแส สำหรับให้ผู้สนใจนำไปสังเกตว่า ซินแสที่เราเชิญมาในการพิจารณาปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยที่บ้านของเรานั้น เป็นซินแสแท้จริง หรือ ซินแสกำมะลอ ข้าพเจ้าก็ขอผัดผ่อนมาโดยตลอด เหตุเพราะในช่วงเวลานี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าใด แต่เมื่อว่างจากภาระกิจแล้ว จึงมานั่งเขียนบทความนี้ เพื่อให้ผู้มีความสนใจในศาสตร์อภิปรัชญาจีน ทั้งฮวงจุ้ย ดวงจีน และ ระบบฤกษ์ยามชั้นสูง ได้กระจ่างแจ้ง ก่อนอื่นขอให้ทราบว่า ซินแสที่แท้จริงทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้น ย่อมเป็นผู้ศึกษามาโดยการสืบทอดจากในตระกูลของตน หรือ ได้รับการถ่ายทอดจากปรมาจารย์ผู้รู้จริง ฉะนั้น เมื่อซินแสที่แท้จริงเป็นผู้สืบทอดหลักวิชาอันเกิดจากความรู้ และ ประสบการณ์ที่แท้จริงจากท่านผู้มีความรู้จริง มิใช่ผู้รู้จากหนังสือที่มีวางขายตามท้องตลอด ย่อมมีความเฉลียวฉลาด แตกฉานในหลักวิชา และ สามารถนำเอาหลักวิชาชั้นสูงมาใช้ได้จริง แม้จะมีการใช้งานกี่ครั้งกี่คราว คุณสมบัติของซินแสที่แท้จริงนั้น ย่อมมีข้อชี้บ่งเฉพาะเจาะจง เป็นเสมือนการสืบทอดพันธุกรรมทางความรู้จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง สิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นประกาศนียบัตรที่ไม่มีผู้ใดออกให้ได้ เป็นเหมือนเครื่องการันตีชั้นยอด โดยมิต้องโฆษณาอวดอ้างว่า เป็นผู้เรียนรู้มาอย่างแตกฉาน แต่การใช้งาน การทำนาย และ ผลแห่งการปรับแต่งนั้น ย่อมเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ผู้เชื้อเชิญ โดยการแนะนำไปต่อๆ กัน ปากต่อปาก มิต้องอาศัยสื่อทางทีวี วิทยุ หรือ นิตยสารใดๆ ทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่า เมื่อผู้สนใจได้เชิญซินแสมาปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ย ฉะนั้น ทุกคนล้วนมีความหวังว่า ซินแสที่มานั้นจะมาช่วยปรับแต่งแก้ไข ช่วยส่งเสริมให้สุขภาพ หน้าที่การงาน กิจการรุ่งเรืองขึ้น และ หากเมื่อเชิญซินแสมาแล้ว ซินแสที่เชิญมากลับเป็นซินแสกำมะลอจึงไม่สามารถทำนายผลดี-ร้ายที่เกิดขึ้นภายในบ้านของเขา และ ไม่สามารถแก้ไขสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี และ ส่งเสริมสิ่งที่ดีให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพียงอาศัยลีลาท่าทางที่น่าเชื่อถือ และ การพูดจา เป็นประเภทน้ำท่วมทุ่ง แต่เมื่อถึงคราวปฏิบัติแล้ว กลับไร้ผลใดๆ


พึงเข้าใจว่า การทำนายของซินแสนั้น หากจะกล่าวไปตามกระบวนการทางวิชาอภิปรัชญาจีน สามารถแบ่งการทำนายออกเป็น 3 ข้อ คือ


[1] การทำนายดี-ร้าย ของบุคคล และ เหตุการณ์ภายในบ้าน แม้ไม่ได้ตรวจดวงชะตา และ ยังไม่วัดองศาของบ้าน/อาคารนั้น แต่พิจารณาจากบ้านดังกล่าว และ ชัยภูมิภายนอกบ้าน คือ เมื่อซินแสที่แท้จริงมาถึงบ้าน อาคารหลังนั้นๆ ย่อมสามารถทำนาย เหตุการณ์ และเรื่องราวดี-ร้ายได้ แม้ไม่เคยไปบ้านหลังนั้นมาก่อน


[2] การทำนายดี-ร้าย ของบุคคล และ เหตุการณ์ภายใน แม้ไม่ได้ตรวจดวง แต่ได้วัดองศาของบ้าน/อาคารนั้นๆ แล้ว ย่อมสามารถทำนายเหตุการณ์ภายในบ้าน รวมถึงการทำนายโรคภัยไข้เจ็บ สภาวะของสังคม รวมไปถึงสถานภาพทางการเงินของบุคคลภายในบ้านหลังนั้นๆ ได้ แม้ไม่เคยไปเยือนบ้านหลังนั้นๆ มาก่อน


[3] การทำนายดี-ร้าย ของบุคคล และ เหตุการณ์ ชีวิตความเป็นอยู่ หน้าที่การงาน อาชีพ ความรัก สุขภาพ ช่วงชีวิตขึ้นลงของบุคคล และ บิดามารดา ได้อย่างแม่นยำ โดยการพิจารณาจากรูปดวงของบุคคล


การทำนายทั้ง 3 ข้อนี้ ย่อมเป็นคุณสมบัติที่ซินแสแท้จริงมีอยู่ในตัวของท่าน โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากปรมาจารย์จริง สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนใบ Certificate ยืนยันถึงความรู้จริง และ เข้าถึงในหลักวิชาจริงๆ ไม่ต้องอาศัยการอวดอ้าง โม้ หรือ โฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆ ทั้งสิ้น คุณธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้สัมผัสมองเห็น สัมผัสได้ โดยการพบปะ และ การเชื้อเชิญ หากจะมีผู้ถามว่า "จำเป็นไหมที่ซินแสจะต้องมีความสามารถในการทำนายบุคคลได้ครบ 3 ข้อ หรือไม่" ต้องตอบว่า จำเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง 3 ข้อดังกล่าวของการทำนายนั้น ย่อมหมายถึง "การวินิจฉัยโรคของคนไข้โดยแพทย์" เมื่อแพทย์วินิจฉัยโรคถูก ย่อมสามารถจัดยา และ ทำการรักษาให้ถูกกับโรคดังกล่าวได้ แต่เมื่อหากวินิจฉัยโรคของแพทย์นั้นผิดพลาด ก็จะส่งผลให้การรักษา และ การให้ยารักษาโรคนั้นผิดพลาด ฉะนั้น ทั้ง 3 ข้อดังกล่าว ย่อมเป็นเหมือนสิ่งสำคัญของซินแสที่แท้จริง เป็นสิ่งที่สามารถบอกได้ว่า ซินแสท่านนั้น เป็นซินแสที่แท้จริง และ สืบทอดหลักวิชามาจริง แต่ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ซินแสที่มีคุณสมบัติสามารถทำนายบุคคลได้ ทั้ง 3 ข้อกล่าวมาแล้วนั้น เมื่อจะใช้หลักวิชาฮวงจุ้ยในปรับแต่งแก้ไขบ้านหลังนั้น เหมือนเช่น การให้ยารักษาโรค เมื่อทำการวินิจฉัยโรคนั้นๆ แล้ว การให้ยารักษาโรค ซึ่งในที่นี้หมายถึง การปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ย ซินแสที่แท้จริงจะใช้หลักวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง คือ วิชาซำง้วน 64 ข่วย


สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยของหลักฮวงจุ้ยวิชาชั้นสูงนั้น มีการใช้งาน ตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยสลับซับซ้อน ซึ่งหาผู้รู้ลึก และ รู้จริงได้ยากยิ่ง โดยส่วนใหญ่ เกือบร้อยละ 90 ของซินแสทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ใช้หลักวิชาเฮี่ยงคง ซึ่งเป็นหลักวิชาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบหลักวิชาชั้นสูง หากท่านผู้สนใจต้องเสียเงินจำนวนมาก ตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไป ในการเชิญซินแสมาปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยนั้น หากซินแสที่มาจะใช้แค่หลักวิชาเฮี่ยงคง เช่น เฮี่ยงคงปวยแช ปรับแต่งแก้ไขบ้านของท่าน ซินแสท่านนั้นย่อมไม่มีคุณสมบัติที่แท้จริง เป็นแค่เพียงซินแสกำมะลอ ซึ่งเหตุแห่งการสืบสายหลักวิชาเฮี่ยงคง ก็มาจากหนังสือ/ตำรา หรือ ศึกษามาจากอาจารย์ที่ศึกษาจากหนังสือ/ตำราเท่านั้น แม้ซินแสกำมะลอจะพยายามอวดอ้างว่า ตนศึกษาวิชาชั้นสูงมาทั่วทุกมุมโลก แต่หากเมื่อเวลาใช้งาน กลับใช้งานเพียงวิชาเฮี่ยงคงปวยแช ซึ่งอาศัยเพียงการตามล่าหา ดาวน้ำ และ ดาวภูเขา ซึ่งซินแสกำมะลอเหล่านี้ จะนิยมการวางตู้ปลา น้ำพุ พรมแดง ดอกไม้แดง โคมไฟ หรือ กระตุ้นดาว 8 โดยการจุดประทัด การเคาะ กระแทก เพื่อหวังผลทางโชคลาภต่างๆ ตามแต่เหล่านั้นจะอวดอ้าง เมื่อผู้สนใจกระทำตามที่เหล่าซินแสกำมะลอ ก็ไม่ได้มีผลใดๆ เกิดขึ้น เหมือนดังคำอวดอ้างโฆษณาของเหล่าซินแสกำมะลอ ข้อนี้เอง เป็นเสมือนดาบสองคมทำลายผู้สนใจ เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สนใจศึกษาและศรัทธาศาสตร์ดังกล่าว เสื่อมศรัทธาไปเลยก็มี


ซึ่งหลักวิชาเฮี่ยงคงปวยแชนี้ เป็นเพียงหลักวิชาขั้นพื้นฐาน มิได้เป็นหลักวิชาชั้นสูงดังที่บุคคลบางกลุ่มกล่าวอ้างแต่อย่างใด เหมาะสำหรับที่จะส่งเสริมให้ผู้มีความสนใจ และ ศรัทธาในศาสตร์ฮวงจุ้ย ได้ทำการศึกษา และ นำมาใช้ปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจได้ผลจากการจัดบ้าง เป็นเสมือนยาที่สามารถรักษาอาการภายนอกได้บ้าง สำหรับวิชาชั้นสูงอย่างวิชาซำง้วน 64 ข่วย เป็นหลักวิชาที่เหมาะสำหรับผู้หวังผลดีอย่างอัศจรรย์ สามารถพลิกผัน พลิกฟื้นได้จริงแก่ผู้สนใจ แต่ผู้สำเร็จหลักวิชาชั้นสูง มีจำนวนน้อยมาก


ในหลักอภิปรัชญาจีน ระบบ ฟ้า ดิน คน นั้น ย่อมมีความสัมพันธ์ และ สอดคล้องกันอย่างลงตัว จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิได้ ในปัจจุบันนี้ เหล่าชมรม/สถาบันต่างๆ ที่เปิดสอน และ รับปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ย มักอ้างหลักการทั้ง 3 อย่าง คือ "การประสาน ฟ้า ดิน คน ให้ลงตัว และ สอดคล้อง" ผู้สนใจ พึงทราบว่า ก่อนจะทำการประสาน ฟ้า ดิน คน ให้สอดคล้องนั้น ผู้ใช้งานต้องสามารถอธิบายและใช้งาน แต่ละหลักการของ ฟ้า ดิน คน ได้อย่างละเอียด และ เหมาะสม การใช้งานดังกล่าว มิใช้การพูดคุยโวโอ้อวด หรือ พูดโดยขาดสาระของหลักวิชา แต่ย่อมหมายถึงว่า


คน ย่อมสามารถทำนายดี-ร้าย ความเป็นไปแห่ง อาชีพ สุขภาพ หน้าที่ การงาน ของรูปดวงบุคคลได้อย่างแม่นยำ


ดิน ย่อมสามารถใช้หลักวิชาฮวงจุ้ย ในการปรับแต่งแก้ไข ช่วยผ่อนปรน และ แก้ไขข้อขัดข้อง อันเกิดจากการเดินวัยจร ที่ตกลง และ อยู่ในช่วงชีวิตของบุคคลนั้นๆ ได้


ฟ้า ย่อมสามารถใช้รูปดวงอันประกอบด้วย ปี เดือน วัน ยาม ของบุคคล มาคำนวณร่วมกันกับทิศทาง องศาของบ้าน และ หาช่วงเวลา (ฤกษ์ยาม) อันเหมาะแก่รูปดวง และ ทิศทางนั้นๆ ได้ สำหรับการใช้งานภาคฟ้า หรือ การใช้ฤกษ์ยามให้เหมาะสมกับดวงชะตา และ ทิศทางนั้น ต้องมีการนำทั้ง หลักปี หลักเดือน หลักวัน และ หลักยาม มาใช้งาน จะขาดหลักหนึ่งหลักใดไม่ได้เลย การนำเอาเพียงหลักปี หรือ หลักวัน มาใช้คำนวณ เป็นแค่หลักการขั้นหยาบๆ ของผู้ไม่รู้ ที่มิได้ศึกษามาอย่างแท้จริงเท่านั้น


จากที่กล่าวมาแล้วนั้น การทำนายทั้ง 3 ชั้น เป็นสิ่งที่สามารถชี้แจง แสดง และ บ่งบอกคุณสมบัติว่า ซินแสท่านใดเป็นซินแสผู้มีความรู้แท้จริง เหมาะสำหรับเชื้อเชิญ และ ยอมรับนับถือ เพราะ หากซินแสท่านใดที่เชื้อเชิญมานั้นสามารถทำนายดี-ร้าย อย่างละเอียด (วินิจฉัยโรค) ได้ ย่อมสามารถแนะนำวิธีการปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ย (ให้ยา) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล


ในทางกลับกัน หากผู้สนใจและผู้ศรัทธาได้เชิญซินแสมาถึงบ้านของตนแล้ว ซินแสไม่สามารถทำนายได้ทั้ง 3 ชั้น ย่อมหมายความว่า ซินแสท่านนั้นดังกล่าวไม่สามารถทำนายดี-ร้ายอย่างละเอียด (วินิจฉัยโรค) ก็จะทำให้ไม่สามารถแนะนำวิธีการปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ย (ให้ยา) ได้ไม่ตรงกับโรค ทำให้การปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยนั้น ไม่ได้มีผลใดๆ คือ เมื่อจัดแล้ว ไม่ได้เกิดผลดีๆ ใดๆ จนเห็นได้ชัด แต่จัดแล้วก็เฉยๆ ไม่มีเรื่องดีใดๆ เกิดขึ้น เหมือนที่ได้รับทราบมาจากการโฆษณาชวนเชื่อ ในข้อนี้เอง ทำให้ผู้สนใจและผู้ศรัทธาอาจต้องทำการเชิญซินแสท่านอื่น เพราะเห็นแล้วว่า คำโฆษณาอวดอ้างนั้นๆ ไม่มีผลจริงตามที่กล่าวอ้าง ในขณะที่ซินแสที่แท้จริงนั้น เมื่อเดินทางไปปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยบ้าน/อาคาร กิจการ แก่ท่านผู้ใด ย่อมมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลจริง แม้ไม่ได้อวดอ้าง เมื่อการจัดฮวงจุ้ยแต่ละครั้งมีผล ย่อมเกิดการบอกต่อกันปากต่อปาก สิ่งนี้มีผลยิ่งกว่าการโฆษณาอวดอ้างใดๆ ลูกค้าย่อมเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ เกิดความภักดีในแบรนด์ หรือ Brand Royalty เป็นเหมือนหลักการตลาดพื้นๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้จริง แม้ซินแสจะไม่ได้มีการทำการตลาด ผิดจากเหล่าซินแสกำมะลอ ซึ่งพยายามทำการตลาดสร้างภาพ อวดอ้างโฆษณา เพื่อให้ลูกค้า หรือ ผู้เชื่อถือในศาสตร์ฮวงจุ้ย หลงเข้าไปเชื่อถือ ในโอกาสต่อไป ข้าพเจ้าจะมาเขียนอธิบายว่า นอกจาก วิธีสังเกตซินแสกำมะลอ โดยการให้ดูว่า สามารถทำนายดี-ร้าย อย่างละเอียดได้หรือไม่นั้น ยังมีสิ่งใดอีกที่เหล่าซินแสกำมะลอนิยมใช้ในการปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ย เพื่อให้ผู้สนใจสังเกตว่า ผู้ที่เชิญมาที่เราเข้าใจว่าเป็นซินแสนั้น "เป็นของจริง" หรือ "เป็นกำมะลอ"อ่านบทความคุยกับซินแสทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7