พฤหัสบดี, 25 เมษายน 2019
Home คุยกับซินแส


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ศึกษาฤกษ์ 64 ข่วย ให้รู้ถึงที่ไปที่มา ตอนที่ 4.2ตัวอย่างที่ 5


วันที่ 12 เมษายน 2546 เวลา 13.15 น. นำเอา ปี เดือน วัน เวลา ที่เราต้องการพิจารณานั้น ไปกรอกในโปรแกรมตั้งดวงจีน จะได้ผลลัพธ์ดังนี้


เวลา
วัน
เดือน
ปี
กุ่ยบี่
อิกเบ้า
เปี้ยซิ้ง
กุ่ยบี่


เมื่อได้ผลลัพธ์จากการตั้งโปรแกรมแล้ว จึงนำเอา หลักปี หลักเดือน หลักวัน และ หลักเวลา ที่ได้จากการตั้งโปรแกรมไปเทียบตาราง 60 กะจื้อ เทียบข่วย ซึ่งแสดงในบทความ "ศึกษาฤกษ์ 64 ข่วย ให้รู้ถึงที่ไปที่มา ตอนที่ 3.1" ดังต่อไปนี้


เวลา
วัน
เดือน
ปี


เมื่อได้รูปฤกษ์ที่แปลงเป็นข่วยแล้ว ต้องนำมาพิจารณาว่า รูปฤกษ์ดังกล่าว เข้าตามกฏของรูปฤกษ์ยามวิชา 64 ข่วย ทั้ง 2 แบบหรือไม่ กฏของการพิจารณาฤกษ์ยาม 64 ข่วย ได้เขียนอธิบายไว้แล้วในบทความ "ศึกษาฤกษ์ 64 ข่วย ให้รู้ถึงที่ไปที่มา ตอนที่ 2.2, 2.3" ดังนี้1. ความสัมพันธ์ของรูปฤกษ์โดยพิจารณาจากเลขกำกับพลังธาตุ (ขี่) ของข่วยสามเส้นบน  • รูปฤกษ์หลักปี หลักเดือน หลักยาม (เวลา) ต้องสัมพันธ์ส่งมาให้ "หลักวัน"
  • ในรูปฤกษ์ต้องภาคี 5/10/15 กับหลักวัน
  • ภาคีเกิดสำเร็จ/ฮะแซเซ้ง กับหลักวัน
  • ต้องเหมือนกับหลักวัน
  • ต้องมาพิฆาตเข้าหลักวัน หรือ ก่อเกิดเข้าหลักวัน ซึ่งขออธิบายเพิ่มเติมสำหรับการพิฆาตเข้า และ การก่อเกิดเข้าของหลักวัน ดังต่อไปนี้


หลักวัน
ธาตุ
ก่อเกิดเข้าหลักวัน
พิฆาตเข้าหลักวัน
1
น้ำ
4 [ธาตุทอง] - 9 [ธาตุทอง]
-
6
น้ำ
4 [ธาตุทอง] - 9 [ธาตุทอง]
-
4
ทอง
-
2 [ธาตุไฟ] - 7 [ธาตุไฟ]
9
ทอง
-
2 [ธาตุไฟ] - 7 [ธาตุไฟ]
3
ไม้
1 [ธาตุน้ำ] - 6 [ธาตุน้ำ]
4 [ธาตุทอง] - 9 [ธาตุทอง]
8
ไม้
1 [ธาตุน้ำ] - 6 [ธาตุน้ำ]
4 [ธาตุทอง] - 9 [ธาตุทอง]
2
ไฟ
3 [ธาตุไม้] - 8 [ธาตุไม้]
1 [ธาตุน้ำ] - 6 [ธาตุน้ำ]
7
ไฟ
3 [ธาตุไม้] - 8 [ธาตุไม้]
1 [ธาตุน้ำ] - 6 [ธาตุน้ำ]


จากรูปฤกษ์ในตัวอย่างที่ 5 เลขกำกับพลังธาตุ (ขี่) ของข่วยสามเส้นบน หลักวัน คือ 1
 
 
ฉะนั้น ในรูปฤกษ์นี้ เลขกำกับพลังธาตุ (ขี่) ของข่วยสามเส้นบน ของหลักปี หลักเดือน และ หลักเวลา ต้องได้ตามกฏ คือ ต้องสัมพันธ์ส่งมาให้ "หลักวัน"

[1] กฏฮะจั๊บ (ภาคี 10)
เลขกำกับพลังธาตุ (ขี่) ของข่วยสามเส้นบน ของหลักปี หลักเดือน และ หลักเวลา ต้องเป็น เลข 1 กับ เลข 9
...ในรูปฤกษ์ตัวอย่าง ไม่มี

[2] กฏฮะโหงว (ภาคี 5)
เลขกำกับพลังธาตุ (ขี่) ของข่วยสามเส้นบน ของหลักปี หลักเดือน และ หลักเวลา ต้องเป็น เลข 1 กับ เลข 4
...ในรูปฤกษ์ตัวอย่าง หลักปี เป็นเลข 4 หลักเดือน เป็นเลข 4 และ หลักเวลา เป็นเลข 4

[3] กฏฮะจั๊บโหงว (ภาคี 15)
ไม่ต้องพิจารณา เพราะหลักวันของรูปฤกษ์ ไม่สามารถภาคี 15 ได้ [ภาคี 15 เกิดจากการรวมตัวของ เลข 6 กับ เลข 9 หรือ เลข 7 กับ เลข 8]

[4] กฏแซเซ้ง (เกิดสำเร็จ)
เลขกำกับพลังธาตุ (ขี่) ของข่วยสามเส้นบน ของหลักปี หลักเดือน และ หลักเวลา ต้องเป็น เลข 1 กับ เลข 6
...ในรูปฤกษ์ตัวอย่าง ไม่มี

[5] กฏพลังขี่ใสสะอาด (เหมือนกัน)
เลขกำกับพลังธาตุ (ขี่) ของข่วยสามเส้นบน ของหลักปี หลักเดือน และ หลักเวลา ต้องเป็น เลข 1
...ในรูปฤกษ์ตัวอย่าง ไม่มี

[6] กฏของธาตุพิฆาตเข้าหลักวัน หรือ ก่อเกิดเข้าหลักวัน
...ในรูปฤกษ์ตามตัวอย่าง หลักวันเป็น 1 คือ ธาตุน้ำ ธาตุก่อเกิดเข้า คือ 4 และ 9 ซึ่งเป็นธาตุทอง ส่วนธาตุพิฆาตเข้าหลักวันไม่มี เราจะพบว่า หลักปี หลักเดือน และ หลักเวลา เป็น 4 คือ ธาตุทอง ก่อเกิดเข้าหลักวัน คือ 1 ดังนั้น องค์ประกอบของฤกษ์นี้เข้าตามกฏ
 
ข้อสรุป จากรูปฤกษ์ดังกล่าว จะพบว่า เข้าตามกฏฮะโหงว (ภาคี 5) คือ หลักวัน เป็นเลข 1 หลักปี หลักดือน และ หลักยาม เป็นเลข 4 เข้ามารวมเป็น 5 กับหลักวัน ถือว่าเข้าตามกฏ ส่วนตามหลักการธาตุ หลักวัน คือ 1 ธาตุน้ำ ส่วนหลักปี หลักเดือน และ หลักเวลา คือ 4 ธาตุทอง เข้ามาก่อเกิดหลักวัน คือ 1 ธาตุน้ำ จึงถือว่า รูปฤกษ์ในตัวอย่างที่ 5 ใช้ได้ ตามหลักการของวิชาฤกษ์ยาม 64 ข่วย ที่มีการสอนทั่วโลก และ ในประเทศไทย
 
 
ต่อไป พิจารณารูปฤกษ์ตามหลักการที่ 2 คือ

2. ความสัมพันธ์ของรูปฤกษ์โดยพิจารณาจากเลขกำกับยุค (อุ่ง) ของข่วยสามเส้นล่าง
 

จากรูปฤกษ์ในตัวอย่างที่ 5 เลขกำกับยุค (อุ่ง) ของข่วยสามเส้นล่าง หลักวัน คือ 4
 
 
ฉะนั้น ในรูปฤกษ์นี้ เลขกำกับยุค (อุ่ง) ของข่วยสามเส้นล่าง ของหลักปี หลักเดือน และ หลักเวลา ต้องได้ตามกฏ คือ ต้องสัมพันธ์ส่งมาให้ "หลักวัน"
  • รูปฤกษ์หลักปี หลักเดือน หลักยาม (เวลา) ต้องสัมพันธ์ส่งมาให้ "หลักวัน"
  • ในรูปฤกษ์ต้องภาคี 5/10/15 กับหลักวัน
  • ภาคีเกิดสำเร็จ/ฮะแซเซ้ง กับหลักวัน
  • ต้องเหมือนกับหลักวัน
  • ต้องเข้าตามกฏของภาคียุคอุ่งเชียงธง คือ 1/3  2/4  6/8  7/9

[1] กฏฮะจั๊บ (ภาคี 10)
เลขกำกับยุค (อุ่ง) ของข่วยสามเส้นล่าง ของหลักปี หลักเดือน และ หลักเวลา ต้องเป็น เลข 4 กับ เลข 6
...ในรูปฤกษ์ตัวอย่าง ไม่มี

[2] กฏฮะโหงว (ภาคี 5)
เลขกำกับยุค (อุ่ง) ของข่วยสามเส้นล่าง ของหลักปี หลักเดือน และ หลักเวลา ต้องเป็น เลข 1 กับ เลข 4
...ในรูปฤกษ์ตัวอย่าง หลักเดือน เป็นเลข 1

[3] กฏฮะจั๊บโหงว (ภาคี 15)
ไม่ต้องพิจารณา เพราะหลักวันของรูปฤกษ์ ไม่สามารถภาคี 15 ได้ [ภาคี 15 เกิดจากการรวมตัวของ เลข 6 กับ เลข 9 หรือ เลข 7 กับ เลข 8]

[4] กฏแซเซ้ง (เกิดสำเร็จ)
เลขกำกับยุค (อุ่ง) ของข่วยสามเส้นล่าง ของหลักปี หลักเดือน และ หลักเวลา ต้องเป็น เลข 4 กับ เลข 9
...ในรูปฤกษ์ตัวอย่าง ไม่มี

[5] กฏพลังยุคใสสะอาด (เหมือนกัน)
เลขกำกับยุค (อุ่ง) ของข่วยสามเส้นล่าง ของหลักปี หลักเดือน และ หลักเวลา ต้องเป็น เลข 4
...ในรูปฤกษ์ตัวอย่าง ไม่มี

[6] กฏภาคีอุ่งเชียงธง
เลขกำกับยุค (อุ่ง) ของข่วยสามเส้นล่าง ของหลักปี หลักเดือน และ หลักเวลา ต้องเป็น เลข 2 กับ เลข 4
...ในรูปฤกษ์ตัวอย่าง ไม่มี


ข้อสรุป รูปฤกษ์ในตัวอย่างที่ 5 ไม่พบการภาคีที่เข้าตามกฏดังกล่าวครบถ้วนทุกองค์ประกอบหมายเหตุ Sages เผยแพร่บทความนี้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 เวลา 17.00 น. สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติปี 2537 ห้ามมิให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความดังกล่าว ไปดัดแปลง แก้ไข หรือ ทำซ้ำ เพื่อนำไปใช้สอน หรือ เผยแพร่ ในทางพาณิชย์ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy และ มีตราประทับเท่านั้นอ่านบทความคุยกับซินแสทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7