ศุกร์, 27 เมษายน 2018
Home

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฮวงจุ้ย ซำง้วน: การต่งง้าวข่วยขั้นพื้นฐาน (การต่งง้าว 3 ง้าว)


การต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) มีการนำมาใช้ในหลักวิชาซำง้วนเป็นอย่างมาก เพื่อเลือกตำแหน่งง้าวที่ดี สำหรับการต่งง้าวนั้น ประกอบไปด้วยหลักการการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วยจำนวน 3 ขั้นด้วยกัน คือ


 • การต่งง้าวขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มฝึกฝน จำนวน 3 ง้าว
 • การต่งง้าวขั้นกลาง สำหรับฝึกหัดก่อนการนำมาใช้งาน จำนวน 6 ง้าว
 • การต่งง้าวขั้นสูง สำหรับการใช้งานจริง จำนวน 11 ง้าว


สำหรับผู้สนใจศึกษาหลักวิชาซำง้วน พึงศึกษาหลักการดังกล่าวให้เกิดความชำนิชำนาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปประกอบความรู้ความเข้าใจ เมื่อศึกษาในขั้นสูงของหลักวิชาซำง้วน คือ หลักวิชาเชิงสัญลักษณ์ ก่อนจะศึกษาหลักการต่งง้าวข่วย ควรศึกษา จดจำ ลักษณะของข่วย และ ชื่อของข่วย ให้ดีก่อน จึงจะไม่เกิดความสับสน


  แม่
ง้าว 1
ง้าว 2
ง้าว 3

    

          

   

                
                
                
                 
                  
                
                


อธิบายเพิ่มเติมจากภาพ 4 ตัวอย่าง


ตัวอย่างที่ 1
จะพบ แม่ คือ ข่วยคุง เมื่อทำการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วยจากข่วยคุง  (โปรดสังเกตสีที่เปลี่ยนไป คือ การเปลี่ยนเส้น)

 • เป็นง้าวที่ 1 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยคุง เช่นเดิม เส้นที่ 1 (เส้นล่างสุด) ของข่วยคุง จะถูกเปลี่ยนจากเส้นขาดเป็นเส้นเต็ม ง้าวที่ 1 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยคุงจะกลายเป็นข่วยจิ้ง
 • เป็นง้าวที่ 2 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยคุง เช่นเดิม เส้นที่ 2 (เส้นกลาง) ของข่วยคุง จะถูกเปลี่ยนจากเส้นขาดเป็นเส้นเต็ม ง้าวที่ 2 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยคุงจะกลายเป็นข่วยคั่ม
 • เป็นง้าวที่ 3 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยคุง เช่นเดิม เส้นที่ 3 (เส้นบนสุด) ของข่วยคุง จะถูกเปลี่ยนจากเส้นขาดเป็นเส้นเต็ม ง้าวที่ 3 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยคุงจะกลายเป็นข่วยกึ่ง


ตัวอย่างที่ 2
จะพบ แม่ คือ ข่วยสุ่ง เมื่อทำการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วยจากข่วยสุ่ง (โปรดสังเกตสีที่เปลี่ยนไป คือ การเปลี่ยนเส้น)

 • เป็นง้าวที่ 1 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยสุ่ง เช่นเดิม เส้นที่ 1 (เส้นล่างสุด) ของข่วยสุ่ง จะถูกเปลี่ยนจากเส้นขาดเป็นเส้นเต็ม ง้าวที่ 1 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยสุ่งจะกลายเป็นข่วยเคี้ยง
 • เป็นง้าวที่ 2 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยสุ่ง เช่นเดิม เส้นที่ 2 (เส้นกลาง) ของข่วยสุ่ง จะถูกเปลี่ยนจากเส้นเต็มเป็นเส้นขาด ง้าวที่ 2 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยสุ่งจะกลายเป็นข่วยกึ่ง
 • เป็นง้าวที่ 3 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยสุ่ง เช่นเดิม เส้นที่ 3 (เส้นบนสุด) ของข่วยสุ่ง จะถูกเปลี่ยนจากเส้นเต็มเป็นเส้นขาด ง้าวที่ 3 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยสุ่งจะกลายเป็นข่วยคั่ม


ตัวอย่างที่ 3
จะพบ แม่ คือ ข่วยลี้ เมื่อทำการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วยจากข่วยลี้ (โปรดสังเกตสีที่เปลี่ยนไป คือ การเปลี่ยนเส้น)

 • เป็นง้าวที่ 1 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยลี้ เช่นเดิม เส้นที่ 1 (เส้นล่างสุด) ของข่วยลี้ จะถูกเปลี่ยนจากเส้นเต็มเป็นเส้นขาด ง้าวที่ 1 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยลี้จะกลายเป็นข่วยกึ่ง
 • เป็นง้าวที่ 2 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยลี้ เช่นเดิม เส้นที่ 2 (เส้นกลาง) ของข่วยลี้ จะถูกเปลี่ยนจากเส้นขาดเป็นเส้นเต็ม ง้าวที่ 2 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยลี้จะกลายเป็นข่วยเคี้ยง
 • เป็นง้าวที่ 3 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยลี้ เช่นเดิม เส้นที่ 3 (เส้นบนสุด) ของข่วยลี้ จะถูกเปลี่ยนจากเส้นเต็มเป็นเส้นขาด ง้าวที่ 3 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยลี้จะกลายเป็นข่วยจิ้ง


ตัวอย่างที่ 4
จะพบ แม่ คือ ข่วยต๋วย เมื่อทำการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วยจากข่วยต๋วย (โปรดสังเกตสีที่เปลี่ยนไป คือ การเปลี่ยนเส้น)

 • เป็นง้าวที่ 1 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยต๋วย เช่นเดิม เส้นที่ 1 (เส้นล่างสุด) ของข่วยต๋วย จะถูกเปลี่ยนจากเส้นเต็มเป็นเส้นขาด ง้าวที่ 1 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยต๋วยจะกลายเป็นข่วยคั่ม
 • เป็นง้าวที่ 2 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยต๋วย เช่นเดิม เส้นที่ 2 (เส้นกลาง) ของข่วยต๋วย จะถูกเปลี่ยนจากเส้นเต็มเป็นเส้นขาด ง้าวที่ 2 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยต๋วยจะกลายเป็นข่วยจิ้ง
 • เป็นง้าวที่ 3 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยต๋วย เช่นเดิม เส้นที่ 3 (เส้นบนสุด) ของข่วยต๋วย จะถูกเปลี่ยนจากเส้นขาดเป็นเส้นเต็ม ง้าวที่ 3 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยต๋วยจะกลายเป็นข่วยเคี้ยง


การยกตัวอย่างจะขออธิบายเพียงเท่านี้ สำหรับข่วยต่อๆ ไปคือ ข่วยกึ่ง ข่วยคั่ม ข่วยจิ้ง และ ข่วยเคี้ยง ตามลำดับ ก็ให้ใช้หลักการดังที่กล่าวมาแล้ว


 

อ่านพื้นฐานวิชาฮวงจุ้ยซำง้วนทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7