พุธ, 17 มกราคม 2018
Home

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหลักสูตร


“ฮวงจุ้ยคำอื้อฮัก”


***ผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานฮวงจุ้ยใดๆ และ ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาจีนมาก่อน***
การศึกษาวิชาฮวงจุ้ยนั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่ “ชัยภูมิ” ซึ่งชัยภูมิจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


ชัยภูมิภายนอก หมายถึง สภาวะแวดล้อมโดยรอบอาคาร เช่น ตึกสูง แหล่งน้ำ ถนน สะพาน ทางแยก แม่น้ำ ต้นไม้ ฯลฯ


ชัยภูมิภายใน หมายถึง การกำหนดตำแหน่งต่างๆ เช่น ประตู เตียงนอน โต๊ะทำงาน การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง ภายในห้อง หรือ ภายในอาคาร ฯลฯ


กฎข้อบังคับของวิชาชัยภูมิ ในเบื้องต้นผู้สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากหนังสือ หรือ เว็บไซต์โดยทั่วไป ซึ่งมีทั้งที่ถูกต้อง และ ผิดเพี้ยนไปตามความเข้าใจของผู้นำเสนอ แต่สำหรับการศึกษาวิชาชัยภูมิในขั้นสูงนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาทฤษฎี เพื่อทราบถึงกฎข้อบังคับและหลักการต่างๆ จากนั้นต้องเห็นภาพ เห็นสภาวะแวดล้อมจริงของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งก็คือ การออกภาคสนาม จึงจะสามารถเข้าใจ และ บรรลุวิชาชัยภูมิได้


หลักการ ขั้นตอน และ กฎข้อบังคับของการเลือกเฟ้น ทำเลที่เป็นมงคล และ หลีกเลี่ยงทำเลที่เป็นอัปมงคล รวมไปถึงการวิเคราะห์ชัยภูมิดี-ร้าย และ วิธีแก้ไข ปรับเปลี่ยน (ในส่วนที่สามารถแก้ไขได้) มีความสลับซับซ้อน อีกทั้งต้องอาศัย “ผู้เข้าใจ และ บรรลุวิชาชัยภูมิ” ในการถ่ายทอด


Sages Academy ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาวิชาชัยภูมิฮวงจุ้ย ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้าศึกษาจะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง จนสามารถนำไปใช้งานได้จริงรายละเอียดหลักสูตร

 • Intro “ฮวงจุ้ยคำอื้อหลี่ขี่ฮัก”
 • อิม-เอี้ยง
 • โซยทีโป๊ยข่วย ก่อนฟ้าสร้าง
 • อ่าวทีโป๊ยข่วย หลังฟ้าสร้าง
 • ชัยภูมิ และ กระแส
 • ลักษณะของ 4 สัตว์เทพ - มังกรเขียว เสือขาว เต่าดำ และ กระจิบแดง
 • วิเคราะห์อิทธิพลของ 4 สัตว์เทพ
 • ลักษณะของถนน และ แม่น้ำ
 • อิทธิพลของถนน และ แม่น้ำ
 • เล้ง พลังมังกร
 • ทางแยก และ สะพาน
 • ลักษณะของอาคาร สิ่งปลูกสร้างโดยรอบ
 • วิเคราะห์ลักษณะของอาคาร สิ่งปลูกสร้างโดยรอบ
 • ลักษณะของที่ดิน และ พื้นที่
 • วิเคราะห์ลักษณะของที่ดิน และ พื้นที่
 • การเลือกสถานที่สำหรับการสร้างบ้าน อาคาร โรงงาน กิจการ
 • การกำหนดตำแหน่ง ความเจริญ และ เสื่อมโทรมของพื้นที่
 • วิบากของชัยภูมิโดยรอบ
 • การรับกระแสขี่ของพื้นที่
 • การเลือกบ้านในโครงการบ้านจัดสรร
 • การเลือกคอนโด
 • ตำแหน่งเจี่ยซิ้ง หลั่งซิ้ง
 • จับยี่เฉี่ยงแซจุ้ย
 • จี่แปะปวยแช
 • โป๊ยแทะ
 • ตำแหน่งประตูรั้ว ประตูหน้า และ ประตูห้องต่างๆ
 • การกำหนดตำแหน่งของห้องต่างๆ และ ส่วนต่างๆ ภายในบ้าน
 • ตำแหน่งศาลของเจ้าที่
 • ตำแหน่งของเตา
 • ตำแหน่งของเตียง
 • ฯลฯระยะเวลาในการศึกษา: 6 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. (เฉพาะวันอาทิตย์)

- การศึกษาทฤษฎี 4 ครั้ง

- การศึกษาปฏิบัติ-ออกภาคสนาม 2 ครั้ง


อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วงสิ่งที่ผู้เข้าศึกษาจะได้รับ:

- เอกสารประกอบการเรียน

- รูปแผ่นจานเข็มทิศ


สิ่งที่ผู้เข้าศึกษาต้องนำมา:

- สมุดจดบันทึก

- ส้มสีทอง จำนวน 5 ใบ

- ใบชาอย่างดี 1 ห่อ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าสาบานตน ห้ามเผยแพร่ หรือ สั่งสอนต่อผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)


เงื่อนไขในการเปิดสอน หากผู้เข้ารับการศึกษามีจำนวนไม่ครบ 15 ท่าน ทาง SA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนตามกำหนดการที่แจ้งไว้ อาจปรับเลื่อนตารางเรียนออกไปตามความเหมาะสม สำหรับผู้ที่โอนเงินมาแล้วไม่สามารถรอเรียนได้ มีความประสงค์จะขอเงินคืน ให้โทรมาที่เบอร์ 081-639-8518 เพื่อแจ้งเลขบัญชีที่จะให้โอนเงินคืน


หมายเหตุ เนื่องจาก การเรียนการสอนทุกวิชาที่ Sages Academy นำออกมาสอน ไม่ปรากฏว่า มีสถาบันหรือชมรมใดทั่วโลกเปิดสอน ฉะนั้น ทาง Sages Academy ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาวิชาการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายที่บัญญัติไว้สูงสุดทั้งทางแพ่ง และ ทางอาญา


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7